Het Nederlandse bestuursrecht is lange tijd zeer verbrokkeld geweest. Er bestonden veel uiteenlopende begrippen en procedures terwijl veel inhoudelijke normen niet in de wet waren opgenomen maar alleen terug waren te vinden in jurisprudentie. Dit was erg lastig en onwenselijk in de bestuurspraktijk. Daarom is destijds uitgesproken dat het bestuursrecht zoveel als verantwoord mogelijk was veralgemeniseerd moest worden.
Dit heeft ertoe geleid dat de wetgever op 1 januari 1994 de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft ingevoerd. Sinds deze datum zijn er in de loop van de tijd steeds meer onderdelen aan de wet toegevoegd. Zo bestaat de wet op dit moment onder meer uit definities, normen voor overheidshandelen, bepalingen over beleidsregels en subsidies, bestuurlijk toezicht, mandaat en delegatie, procedures voor besluitvorming en de rechtsbescherming.
Iedereen die binnen de overheid werkt komt in aanraking met het bestuursrecht en dus ook met de Algemene wet Bestuursrecht. Dat betekent dat de medewerkers in de publieke sector binnen het taakveld van de fysieke leefomgeving inzicht moeten hebben in de werkingssfeer en de inhoud van de Awb, met name binnen hun eigen taakveld. De lesstof is daarom praktijkgericht. De inhoudelijke normen voor het overheidshandelen, de verschillende procedures m.b.t. beschikkingen (inclusief de inwerkingtreding), de rechtsbescherming en de gevolgen van de 'wet dwangsom' worden behandeld. Daarnaast komen ook de bepalingen over beleidsregels, mandaat en delegatie aan de orde. Tijdens de cursus wordt tevens ingegaan op de jurisprudentie en de gevolgen daarvan voor de praktijk.

De cursus richt zich op de volgende kernactiviteiten binnen de fysieke leefomgeving:

 • Positie van het bestuursrecht, en in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht, binnen het Nederlandse rechtssysteem
 • Uitwerken van de begrippen bestuursorgaan, besluit, beschikking en belanghebbende.
 • Aanvragen en de ontvankelijkheid daarvan
 • Verschil tussen de standaardprocedure en de procedure op grond van afdeling 3:4 Awb
 • De vergunning van rechtswege en fictieve weigering 
 • De 'wet dwangsom'
 • Bekendmaking en inwerkingtreding van beschikkingen
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Mandaat en delegatie
 • Rechtsbescherming bij de verschillende procedures
 • Schadevergoeding vanwege besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht
 • Beleidsregels

De onderdelen bestuursrechtelijke handhaving en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de toezichthouders en opsporingsambtenaren komen aan de orde bij de module 'basiscursus handhaving'.

De eindtermen

 • De deelnemer kan in eigen woorden aangeven wat het doel en de reikwijdte is van de Algemene wet bestuursrecht
 • De deelnemer heeft inzicht in de structuur van de Algemene wet bestuursrecht
 • De deelnemer heeft kennis van de betekenis van diverse begrippen uit de Algemene wet bestuursrecht
 • De deelnemer kent de betekenis van beleidsregels en de gevolgen daarvan en kan deze toelichten aan derden
 • De deelnemer kent de betekenis van schadevergoeding vanuit het bestuursrecht
 • De deelnemer kan het juridisch instrumentarium in de wet aangaande beschikkingen vinden, toepassen en toelichten aan derden
 • De deelnemer kan de rechtsbescherming die van toepassing is op beschikkingen toepassen en toelichten aan derden
 • De deelnemer kent het verschil tussen delegatie en mandaat

De leerdoelen

 • Inzicht in de doelen van het bestuursrecht en de Algemene wet bestuursrecht in het bijzonder
 • Inzicht in de begrippen bestuursorgaan, besluit en belanghebbende
 • Inzicht in de betekenis van de termen 'besluit' en 'beschikking'
 • Aanvragen om beschikkingen kunnen toetsen aan de ontvankelijkheidseisen gesteld aan beschikkingen op grond van de Awb en het kunnen benoemen van de gevolgen van een niet-ontvankelijke aanvraag
 • Kunnen toepassen van de standaardprocedure en de uitgebreide voorbereidingsprocedure.
 • Kennis van de betekenis en de gevolgen van de vergunning van rechtswege en de fictieve weigering
 • Inzicht hebben in de wijze waarop beschikkingen bekend worden gemaakt en tijdstip van inwerkingtreding
 • Inzicht hebben in inwerkingtreding en rechtsbescherming van beschikkingen
 • De betekenis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • De betekenis en gevolgen van beleidsregels
 • De rechtsbescherming
 • De schadevergoeding die voortvloeit uit het rechtmatig bestuursrechtelijke handelen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
 • Inzicht in de betekenis en de verschillen van mandaat en delegatie


Programma
Dag 1

 • De positie van het bestuursrecht en in het bijzonder de Algemene wet bestuursrecht in het Nederlandse rechtssysteem
 • De doelen en reikwijdte van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 • De opbouw van de Awb
 • De begrippen: bestuursorgaan, belanghebbende, besluit en beschikking
 • De bevoegdheid van het bestuursorgaan: delegatie en mandaat
 • De ontvankelijkheid van een aanvraag

Dag 2

 • De procedures: standaardprocedure en uitgebreide voorbereidingsprocedure bij beschikkingen
 • De bekendmaking en inwerkingtreding van een beschikking
 • De vergunning van rechtswege, de fictieve weigering en de 'wet dwangsom'
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • De beleidsregels
 • De rechtsbescherming
 • De schadevergoeding

Contact:
Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur