In onze huidige samenleving zijn wij ons steeds meer bewust van bepaalde risico's die we kunnen lopen onder meer door gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Met name wanneer we ook verder (bijvoorbeeld professioneel) iets met deze risicodragende activiteit te maken hebben. Na de vuurwerkramp in Enschede is er nadrukkelijk aandacht voor dit onderwerp binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Deze ramp heeft namelijk pijnlijk in beeld gebracht welke grote en dramatische gevolgen risicovolle activiteiten op hun omgeving kunnen hebben.
Om verantwoorde keuzes te kunnen maken heeft de rijksoverheid een aantal toetsings- en afwegingskaders opgesteld. Voor inrichtingen is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) het belangrijkste toetsings- en afwegingskader. Hierin zijn bijvoorbeeld grenswaarden en oriënterende of richtwaarden opgenomen voor het zgn. plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Daarnaast is er specifieke wetgeving voor de opslag van vuurwerk en munitie. Voor transport van gevaarlijke stoffen is met name de Wet vervoer gevaarlijke stoffen relevant. Op 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) in werking getreden waarmee het verplicht wordt transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd vast te leggen in het bestemmingsplan. Verder is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van belang. Voor luchthavens is er specifiek beleid, dat deels nog in ontwikkeling is.
Externe veiligheid is een onderwerp waarmee medewerkers binnen de overheid, die werkzaam zijn binnen het domein van de fysieke leefomgeving, in aanraking kunnen komen. Het betreft hier dan niet alleen medewerkers binnen het taakveld ruimtelijke ordening, maar bijvoorbeeld ook casemanagers en vergunningverleners. Denk in dat kader maar aan aanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen binnen veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden, of aan bestemmingsplannen waarin contouren voor plaatsgebonden risico's zijn opgenomen. Daarom is het van belang dat medewerkers binnen het domein van de fysieke leefomgeving inzicht hebben in de betekenis en de werking van het beleid van externe veiligheid en de (juridische) doorwerking binnen hun concrete taakveld in het werkgebied. De lesstof is daarom praktijkgericht en wordt met name gegeven aan de hand van concrete cases die de deelnemers tijdens de cursus inbrengen. Daarmee zal de theoretische lesstof ook direct vertaald kunnen worden naar de praktijk van het werkgebied van de deelnemers.
Aandacht wordt onder meer geschonken aan veel voorkomende termen binnen het taakveld 'externe veiligheid', de regelgeving welke van toepassing is, en wat de relatie is tussen de kansen van optreden van gevaarlijke situaties in relatie tot de dan optredende effecten. Maar ook risicokaarten, rampen, rampenbestrijding en de organisatie die met betrekking tot deze bestrijding is geregeld komen tijdens de cursus aan de orde.
De cursus heeft tot doel om inzicht te krijgen in de doelen van externe veiligheid, in de raakvlakken en samenhang met het eigen taakveld, het belang van het betrekken van externe veiligheid bij het besluitvormingsproces en om basisbegrippen gevoelsmatig juist te interpreteren. Daarmee heeft de cursus een signalerende functie voor een grote groep medewerkers die niet direct betrokken zijn bij externe veiligheid en geen EV-vakspecialist zijn, maar wel in hun werkzaamheden met externe veiligheid te maken kunnen krijgen. Te denken valt dan aan casemanagers, vergunningverleners, juristen, toezichthouders en handhavers maar ook beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, stedenbouwkundigen en planeconomen.

De cursus richt zich op de volgende kernactiviteiten:
1. Uitvoeren toets volledigheid aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan en milieu
2. Bewaken proces en integraliteit beoordelen aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan en milieu
3. Toetsen milieubegeleiding, inschakelen van vakdisciplines waaronder milieuspecialisten en wanneer nodig externe deskundigen omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan en milieu
4. Beoordelen bijdragen deskundigen op toepasbaarheid
5. Begeleiden en interpreteren van een milieuzoneringsonderzoek
6. Bevindingen rapporteren
7. Opstellen van conceptbesluit op basis van integrale afweging vergunning afwijken bestemmingsplan
8. Beoordelen wel of niet meewerken aan planologisch afwijkingsbesluit
9. Toetsen milieubegeleiding van aanvraag om omgevingsvergunning milieu
10. Tijdig signaleren welke milieuspecialisten betrokken (moeten) zijn

De eindtermen

 • De deelnemer kent de regelgeving op het gebied van externe veiligheid en de daaraan verbonden gevolgen
 • De deelnemer kent de gevolgen van de regelgeving van externe veiligheid voor inrichtingen
 • De deelnemer kent de basisbegrippen die in het taakgebied Externe Veiligheid worden toegepast en kan deze plaatsen binnen de context van de vergunningverlening en buisleidingen
 • De deelnemer kent de relatie tussen externe veiligheid en met name het taakgebied ruimtelijke ordening en de gevolgen daarvan
 • De deelnemer kent de relatie tussen externe veiligheid en rampenbestrijding
 • De deelnemer kan het juridisch instrumentarium in de wet vinden en toelichten aan derden.

De leerdoelen:

 • De deelnemer heeft inzicht in de doelen van de regelgeving op het gebied van externe veiligheid en kan deze aan derden uitleggen
 • De deelnemer heeft inzicht in de betekenis van de verschillende begrippen binnen het taakgebied Externe veiligheid, kan deze beschrijven, kan hiervan voorbeelden benoemen en kan deze aan derden uitleggen
 • De deelnemer heeft inzicht in de werking van de regelgeving binnen het taakgebied Externe veiligheid voor zover het inrichtingen en buisleidingen betreft, kan het verband leggen met andere taakgebieden binnen het fysieke domein en in het bijzonder het taakgebied ruimtelijke ordening
 • De deelnemer kan de werking van de regelgeving binnen het taakgebied Externe Veiligheid voor zover het inrichtingen en buisleidingen betreft beschrijven en kan deze aan derden uitleggen
 • De deelnemer heeft inzicht in de werking van de regelgeving binnen het taakgebied Externe veiligheid voor zover het de rampenbestrijding betreft, kan deze beschrijven en kan deze aan derden uitleggen
 • De deelnemer heeft inzicht in de organisatie m.b.t. de uitvoering van het Externe veiligheidsbeleid, kan deze beschrijven en kan deze aan derden uitleggen

 

Programma

Dag 1

 • Externe veiligheid en externe veiligheidsrisico's
 • Kans op een incident
 • Effect van een incident
 • Bij activiteiten speelt externe veiligheid een rol
 • Het verschil tussen de kans en effectbenadering
 • De relatie tussen externe veiligheid en ruimtelijke ordening
 • Het beoordelingskader
 • Plaatsgebonden risico
  • Grenswaarde
  • Richtwaarde

Groepsrisico (en oriëntatiewaarde) en de verantwoording van het groepsrisico: hoe optimaliseer je veiligheid
Wat is letaliteit en welke zonering gebruiken we hierbij (in welke situaties)
Wat wil de externe veiligheidswetgeving beschermen (welke soorten objecten en functies)
o.a.:

 • Kwetsbare objecten
 • Beperkt kwetsbare objecten
 • Zeer kwetsbare objecten
 • Geprojecteerde kwetsbare objecten
 • Gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 • Relatie tussen externe veiligheid en rampenbestrijding:
  • Ramp
  • Risicokaart/signaleringskaart
  • Rampenbestrijding
  • Rampenbestrijdingsplan
  • Organisatie uitvoering EV-beleid (TVB-actoren en hun rollen)

Welke wetgeving/regelgeving is van toepassing:

 • Bevi
 • Revi
 • Besluit externe veiligheid buisleidingen
 • Besluit externe veiligheid transportroutes
 • Basisnet
 • Welke informatie vind je in de wetgeving en waar kan je snel achtergrondinformatie vinden.
 • Een tipje van de sluier van nieuwe beleidsontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid.

Contact:

Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur