Het juist kunnen toepassen van de wet- en regelgeving is de basis voor het bereiken van oplossingen bij geconstateerde overtredingen. Hiervoor moet de handhaver inzicht hebben in, én kennis dragen van, de bestuursrechtelijke mogelijkheden en beperkingen bij het handhavend optreden. Juridische fouten moeten voorkomen worden bij de handhaving, want het risico bij fouten is immers dat er forse vertragingen optreden of de handhaving zelfs volledig dient te worden gestaakt. De omgeving en professionele organisaties betrokken bij de handhaving zijn hier niet bij gebaat.

Het bevoegd gezag voor de handhaving van de omgevingsvergunning heeft op basis van artikel 5.2 lid 1 de volgende taken:

 • Zorg dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving
 • Zorg dragen voor de verzameling van gegevens om invulling te geven aan deze taak
 • Klachten behandelen die betrekking hebben op de vergunning en het desbetreffende project

In de cursus wordt een compleet overzicht van de regelgeving voor de bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht en de actuele jurisprudentie gepresenteerd, belicht vanuit de praktijk.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Algemene inleiding
 • Relevante wetgeving
 • Begrippen
 • Toezicht
 • Sanctionering
 • Proces rondom beschikkingen
 • Rechtsbescherming

De eindtermen
De deelnemer kan na het volgen van deze basiscursus:

 • Het cyclisch proces van handhaving binnen het integraal beleid plaatsen
 • De relevante wet- en regelgeving binnen de kleursporen benoemen
 • De verschillende vergunningen/vergunningstelsels benoemen en plaatsen
 • Handhaving in de praktijk toepassen met de daarbij behorende toezicht- en opsporingsmogelijkheden (bestuursrechtelijk/strafrechtelijk)
 • Een toezichtrapportage opstellen (basis)
 • Een handhavingsbeschikking opstellen inclusief bezwaar en beroep (basis)
 • De structuur van de (financiële) administratie van een bedrijf herkennen en de informatie over voorraad, verbruik milieubelastende stoffen en afgifte van (afval)stoffen op de juiste wijze interpreteren en waar nodig handhaving toepassen

De leerdoelen

 • De deelnemer heeft na het volgen van deze cursus inzicht in:
 • De relevante wet- en regelgeving en het vigerende beleid
 • De kwaliteitseisen (handhavingsbeleid, handhavingsprogramma, rapportage)
 • De relevante ontwikkelingen (o.a. Wet VTH/landelijke handhavingsstrategie)
 • De ketensamenwerking en daarbij behorende partners inclusief diens bevoegdheden
 • Het proces van handhaving aan de hand van de 'big eight'
 • De uitvoering van handhaving in de praktijk (voorbereiding, controle, administratie, sanctie, vervolg)
 • De keuze van het sanctiemiddel en de sanctie-effectuering
 • De vormen van administratief toezicht

Programma

Dag 1 – Algemene inleiding, relevante wetgeving, begrippen en toezicht

 • Handhavingsbeleid en -wetgeving, m.n. (hoofdstuk 5 van) de Wabo
 • Handhavingsorganisatie, regionale uitvoeringsdiensten (RUD's), werkprocessen, handhavingskwaliteit
 • Wet VTH (Stb. 2015, 521)
 • Kernbegrippen en fundamentele normen: overtreding, overtreder, herstelsanctie, preventieve sanctie, samenloop van sancties, beginselplicht tot handhaving en gedogen
 • Toezicht op de naleving van bestemmingsplannen, vrijstellingen, vergunningen, ontheffingen etc.

Dag 2 - Sanctionering, proces rondom beschikkingen en rechtsbescherming

 • Voorbereiding van sanctiebeschikkingen: bewijslastverdeling, kennisvergaring en onderzoek, horen
 • Belangenafweging en evenredigheid: bijzondere omstandigheden waarin gedogen is toegestaan, begunstigingstermijn, concreet zicht op legalisering, last, hoogte van de dwangsom
 • Bekendmaking, motivering en inwerkingtreding van sanctiebeschikkingen
 • Effectuering van sanctie-, en gedoogbeschikkingen, invordering, verjaring
 • Relatie met de vierde tranche Awb: beschikkingen omtrent kosten bestuursdwang, toepassing bestuursdwang, invordering verbeurde dwangsom, vertragingsrente, uitstel e.d.
 • Bezwaar en beroep bij handhavings- en gedoogbeschikkingen.

Dag 3 Administratief toezicht, Strafrecht/Wed en Landelijke Handhavingsstrategie

 • Inleiding in de praktische werking van het administratief toezicht. Het administratief toezicht geeft inzicht in de feitelijke bedrijfsactiviteiten en vormt een indicatie voor het naleefgedrag van het betreffende bedrijf. Door de structuur van de (financiële) administratie van een bedrijf te begrijpen en hieruit informatie te destilleren die van belang is voor de handhaving krijgt u beter inzicht. Dan gaat het om voorraden, milieubelastende stoffen, (afval)stoffen, verslagen, etc.
 • Handhaving en Strafrecht. We staan o.a. stil bij enkele bepalingen uit de Wet op de Economische Delicten. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving vullen elkaar aan en zijn op elkaar afgestemd.
 • Landelijke Handhavingsstrategie. We beogen met de landelijke handhavingsstrategie het volgende: Alle organisaties die betrokken zijn bij handhaving van het omgevingsrecht zoals overheden, omgevingsdiensten, het Openbaar Ministerie en de politie treden dan op dezelfde landsbrede manier op tegen geconstateerde overtredingen.

Contact
Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur