Milieu is binnen het bestuursrecht een complex en dynamisch beleidsterrein. Het taakveld milieu is de afgelopen tijd vanuit een sectorale benadering veranderd naar een integrale benadering. Er wordt veel met andere beleidsvelden samengewerkt. Om hier op een optimale wijze mee om te kunnen gaan is het van belang om te weten op welke facetten het milieubeleid zich richt, hoe de milieuwetgeving is georganiseerd, op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het milieubeleid door middel van meldingen en vergunningen en hoe handhavend kan worden opgetreden wanneer wetgeving wordt overtreden.
De basiscursus Wet milieubeheer is praktijkgericht. Aan de orde komen de verschillende deelaspecten, de wijze waarop deze betrokken worden bij de andere afwegingskaders van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening) en de vergunningverlening. De omgevingsvergunning met betrekking tot het onderdeel milieuactiviteiten wordt besproken, maar ook de milieumelding komt aan de orde. Er wordt stilgestaan bij de indieningsvereisten, de toetsingscriteria en de procedure. Ook wordt aandacht geschonken aan de handhaving van het milieurecht.
De cursus positioneert het onderdeel milieu binnen het domein van de fysieke leefomgeving, geeft inzicht in de verschillende milieucomponenten en schetst de milieubeleidscyclus.
De cursus richt zich ook op de volgende kernactiviteiten van de Wabo:

 • Toetsen van de ontvankelijkheid van het milieudeel van een aanvraag om vergunning.
 • Procedures met betrekking tot besluiten tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van het milieudeel van een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen, veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting.
 • Afhandelen van meldingen in het kader van het activiteitenbesluit, inclusief het beoordelen van gekwantificeerde doelvoorschriften, erkende maatregelen, verplichte maatregelen en/of het beoordelen van een gelijkwaardige voorziening op basis van representatieve meetgegevens, onderbouwde berekeningen of een risicoanalyse en het opstellen van maatwerkvoorschriften en instemmende beschikkingen.
 • Tijdig signaleren welke milieuspecialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.
 • De wijze waarop de handhaving en toezicht is georganiseerd, welke bevoegdheden hiervoor kunnen worden aangewend, zowel op het gebied van het strafrecht als het bestuursrecht.
 • De doorwerking van het beleidsveld milieu in de overige beleidsvelden op het gebied van de fysieke leefomgeving en dan met name het bestemmingsplan.

De eindtermen

 • De deelnemer kan het begrip 'milieu' binnen de context van het domein van de fysieke leefomgeving plaatsen en daarbinnen de verschillende specifieke onderdelen herkennen en benoemen
 • De deelnemer kan de relatie van het aspect 'milieu' met de overige beleidsvelden binnen het domein van de fysieke leefomgeving en in het bijzonder het bestemmingsplan herkennen
 • De deelnemer kan beoordelen of een inrichting onder de werking van het Activiteitenbesluit valt en overziet voor onderdelen welke adviezen van derden noodzakelijk zijn
 • De deelnemer kan de bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang van de ingekomen adviezen beoordelen
 • De deelnemer kan in eigen woorden aangeven wat het doel en de reikwijdte is van de Wet milieubeheer en de relatie met de overige wetgeving binnen het domein van de fysieke leefomgeving
 • De deelnemer kan binnen het vakgebied milieu de cyclus van beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling schetsen
 • De deelnemer kan het juridisch instrumentarium met betrekking tot de het oprichten, wijzigen en intrekken van inrichtingen in de wet vinden, toepassen en toelichten aan derden
 • De deelnemer kan in het kader van het toezicht en de handhaving het daaraan gekoppelde strafrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumentarium benoemen

De leerdoelen

 • Plaats van Wet milieubeer (Wm) in omgevingsrecht, met name ook in relatie met Wabo
  • Opzet en systeem van de Wm
  • Milieubeleidsplannen en programma's
  • Relatie Wm/Wabo met Omgevingswet (duurzaamheid/gezondheid)
 • Vergunningen en/of algemene regels voor inrichtingen (Wabo en Activiteitenbesluit)
  • Begrip 'inrichting'
  • Bijzondere inrichtingen: BRZO/IPPC
  • Systeem van regulering (vergunning en/of algemene regels)
 • Bevoegd gezag, adviseurs, vvbg
 • Procedures
 • Aanvraag
 • Activiteitenbesluit
 • Milieucompartimenten in Activiteitenbesluit
 • Gelijkwaardigheidsbesluit
 • Toezicht en handhaving
 • Milieuthema's en doorwerking in bestemmingsplan


Programma

Dag 1 - Algemene inleiding en inrichtingenregime
1. Doel en opzet van de cursus

 • Plaats van Wet milieubeer (Wm) in omgevingsrecht, met name ook in relatie met Wabo
 • Opzet en systeem van de Wm
  • Milieubeleidsplannen en programma's
 • Relatie Wm/Wabo met Omgevingswet (duurzaamheid/gezondheid)

2. Vergunningen en/of algemene regels voor inrichtingen (Wabo en Activiteitenbesluit)

 • Begrip 'inrichting'
 • Bijzondere inrichtingen: BRZO/IPPC
 • Systeem van regulering (vergunning en/of algemene regels)
  • Typologie van inrichtingen (A, B en C)
  • Regimes van regulering (1, 2 en 3)
 • Bevoegd gezag, adviseurs, vvbg
 • Procedures
  • Uitgebreid
  • OBM
  • Kleine wijzigingen (voormalige art. 8.19 Wm)
 • Aanvraag
  • Beoordeling aanvraag
  • Ontvankelijkheid
  • Coördinatie

Dag 2 Activiteitenbesluit en specifieke milieucomponenten

 • Activiteitenbesluit
 • Milieucompartimenten in Activiteitenbesluit
  • Externe veiligheid
  • Luchtkwaliteit
  • Geluid
  • Bodem(bescherming)
  • Afvalstoffen
  • Afvalwater
  • Asbest
 • Gelijkwaardigheidsbesluit

Dag 3 – Samenloop met overige beleidsvelden fysieke leefomgeving met name de ruimtelijke ordening

 • Toezicht en handhaving
  • Strafrecht en bestuursrecht
  • Bevoegdheden op basis van bestuursrecht (o.a. lastgeving onder dwangsom, lastgeving onder bestuursdwang)
 • Milieuthema's en doorwerking in bestemmingsplan
 • Geluidszonering
 • EV-zonering
 • Geurzonering
 • Stikstofdepositie
 • Overige milieuaspecten
 • Milieueffectrapportage
  • Doel MER
  • Beoordelingsplicht/MER-plicht
  • Inhoud MER

Contact

Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen me

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

telefoon: 06-19734715

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur