In de laatste 25 jaar is er vanuit een groeiend historisch besef steeds meer aandacht voor ons erfgoed. Hoewel er in het verleden zeker ook aandacht voor het erfgoed was in de vorm van het aanwijzen van monumenten en de bescherming daarvan door middel van een vergunningensysteem, is de samenleving er steeds meer van doordrongen, dat ook andere cultuurhistorische waarden het beschermen waard zijn.
Zo is archeologie een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is. In bestemmingsplannen moet nadrukkelijk aandacht aan dit onderwerp worden geschonken. Maar ook cultuurhistorische waarden en kenmerken in landschappen en bebouwingsstructuren worden steeds belangrijker; en steeds nadrukkelijker betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.
Dit alles maakt erfgoed een breed en dynamisch beleidsterrein op zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau. Om hier op een optimale wijze mee om te kunnen gaan is het van belang om te weten op welke facetten het erfgoedbeleid zich richt, hoe de wetgeving op het gebied van erfgoed is geregeld en ingericht en op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het erfgoedbeleid door middel van aanwijzingen, bepalingen in ruimtelijke plannen en vergunningen.

De basiscursus 'Archeologie en monumenten' is praktijkgericht. Aan de orde komen de doelstellingen van het erfgoedbeleid en de verschillende deelaspecten waaronder archeologie, monumenten en cultuurhistorische waarden. Ook worden de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de diverse overheden besproken evenals de wijze waarop erfgoed betrokken wordt bij de andere afwegingskaders van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening). Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de uitvoering van het beleid door middel van het vergunningensysteem en de daaraan gekoppelde indieningsvereisten, de toetsingscriteria en de procedure.
De cursus positioneert daarmee het onderdeel erfgoed binnen het domein van de fysieke leefomgeving.

De cursus richt zich op de volgende kernactiviteiten:

 • Betekenis en waarde van erfgoed
 • Doelen van erfgoedbeleid
 • Taken, verantwoordelijkheden en rollen van rijk, provincie en gemeente
 • Doorvertaling erfgoedbeleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Onderscheid erfgoed in archeologie en monumenten
 • De onderscheidene vergunningen op grond van de Wabo, inclusief indieningsvereisten en toetsingscriteria
 • Archeologisch onderzoek
 • Betekenis nieuwe erfgoedwet

De eindtermen

 • De deelnemer kan het begrip 'erfgoed' binnen de context van het domein van de fysieke leefomgeving plaatsen en daarbinnen de verschillende specifieke onderdelen herkennen en benoemen
 • De deelnemer kan de doelstellingen van het erfgoedbeleid duiden en toelichten aan derden
 • De deelnemer kan de verantwoordelijkheden, taken en rollen van de verschillende overheden binnen het beleidsveld 'erfgoed' benoemen
 • De deelnemer heeft inzicht in de wijze waarop het erfgoedbeleid wordt doorvertaald in juridisch bindende regelgeving
 • De deelnemer kan het juridisch instrumentarium met betrekking tot de activiteiten 'monumenten' en 'bouwen' voor wat betreft rijks- en gemeentelijke monumenten in de wet vinden, toepassen en toelichten aan derden
 • De deelnemer kan duiden aan welke voorwaarden een archeologisch onderzoek dient te voldoen en kan een dergelijk onderzoek globaal beoordelen
 • De deelnemer heeft inzicht in de betekenis van de nieuwe Erfgoedwet en kan de gevolgen van deze wet in de toepassingspraktijk duiden

De leerdoelen

 • De deelnemer heeft inzicht in de beweegredenen voor, en relevantie van, het beschermen van het erfgoed
 • De deelnemer heeft inzicht in het erfgoedbeleid van rijk, provincie en gemeenten
 • De deelnemer kent het verschil tussen archeologie en monumenten
 • De deelnemer heeft inzicht in de doorvertaling van het erfgoedbeleid voor archeologie in bestemmingsplannen en voor monumenten in de monumentenverordening
 • De deelnemer kent de gevolgen van de juridische regelingen voor aanleg-, bouw- en sloopactiviteiten
 • De deelnemer kent de procedures tot aanwijzing van rijks- en gemeentelijke monumenten en de betekenis van het monumentenregister
 • De deelnemer heeft inzicht in het vergunningensysteem voor archeologische monumenten
 • De deelnemer kan de procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor de activiteiten 'monumenten' en 'bouwen op grond van de Wabo voor rijks- en gemeentelijke monumenten' toepassen
 • De deelnemer kan de indieningsvereisten voor aan te vragen vergunningen voor de activiteiten 'monumenten' en 'bouwen' vinden en aan derden uitleggen
 • De deelnemer kan beoordelen wanneer activiteiten met betrekking tot monumenten die onder de Wabo vallen vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd
 • De deelnemer kan beoordelen of er op grond van het geldende bestemmingsplan al dan geen bouwverboden zijn opgenomen voor activiteiten met een aanduiding of dubbelbestemming 'archeologie'.
 • De deelnemer weet welke eisen aan een archeologisch onderzoek worden gesteld en kan een dergelijk onderzoek globaal op volledigheid beoordelen
 • De deelnemer heeft inzicht in de betekenis en de gevolgen van de nieuwe Erfgoedwet binnen het domein van de fysieke leefomgeving


Programma

 • Wat is cultureel erfgoed?
  • Verschillende vormen en onderdelen binnen erfgoed
 • Verschillende monumenten
  • Rijksmonumenten
  • Beschermde stads- en dorpsgezichten
  • Gemeentelijke monumenten
  • Gemeentelijke stads- en dorpsgezichten
  • Archeologische monumenten
 • Bescherming van het erfgoed
  • Nieuwe erfgoedwet
  • Integratiegedachte Omgevingswet
 • Nieuwe procedure aanwijzingen monumenten (UOV)
 • Certificering bevoegdheid opgravingen
 • Integratie monumentenverordening/erfgoedverordening in OW
 • Vooralsnog handhaven vergunningenprocedures tot inwerkingtreding OW
  • Monumentenwet 1988
  • Bescherming op gemeentelijk en provinciaal niveau
 • Vergunningen
  • Omgevingsvergunning
  • Monumenten in de omgevingsvergunning
  • Monumentale activiteiten
 • Rijksmonumenten: vergunningsvrij en vergunningsplichtig
 • Gemeentelijke monumenten: vergunningsvrij en vergunningsplichtig
 • Bouwactiviteiten monumenten: vergunningsvrij en vergunningsplichtig
  • Archeologie in de omgevingsvergunning
   • Eisen aan onderzoek
   • Beoordelen volledigheid onderzoek
  • Aanvraagprocedures
 • Bestemmingsplannen, archeologie en cultuurhistorie
  • Bescherming middels bestemmingsplannen
  • Dubbelbestemmingen

Contact:

Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur