Met de invoering van de Wabo zijn veel toestemmingsstelsels samengesmolten met betrekking tot een vergunning, een bevoegd gezag en een loket waar de aanvraag kan worden gedaan. Hierdoor is het proces van de vergunning voor veel activiteiten sterk veranderd. Iedereen die een verandering wil doorvoeren in de fysieke leefomgeving zal snel met de Wabo te maken krijgen, of het nu gaat om het verbouwen - en in afwijking van het bestemmingsplan gebruiken - van een monumentaal voormalig industrieel erfgoed in een evenementenhal of het bouwen van een garage en het aanleggen van een uitrit. Vaak zullen aanvragers voor te realiseren "projecten" meerdere toestemmingen nodig hebben. Ook de rol van de aanvrager en de overheid is sterk veranderd. De Wabo heeft namelijk het primaat van de aanvraag bij de aanvrager gelegd en daarmee is de overheid volgend geworden. Hierdoor biedt de Wabo de aanvrager nu een palet aan keuzemogelijkheden om een aanvraag van een vergunning te doen. Te denken is aan een gefaseerde vergunning, deelvergunningen en een combinatie daarvan. De Wabo heeft verder de gevolgen van termijnoverschrijdingen door de overheid ingrijpend veranderd en gaat uit van nog slechts twee verschillende procedures waarlangs de vergunning wordt verleend. Daarnaast is de overheid verplicht om de voorwaarden van de verschillende onderdelen op elkaar af te stemmen.
Iedereen die met de Wabo in aanraking komt moet inzicht hebben in de nieuwe mogelijkheden en de gevolgen daarvan. De lesstof is daarom praktijkgericht. De verschillende vormen van de omgevingsvergunning komen aan de orde, maar ook de indieningvereisten, de toetsingscriteria en de procedures. Aandacht wordt geschonken aan het bevoegde gezag, haar adviseurs en de overheden die een verklaring van geen bedenkingen verlenen. Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op de jurisprudentie en de gevolgen daarvan voor de praktijk.
De cursus richt zich op de volgende kernactiviteiten van de Wabo:

 • Uitvoeren toets op volledigheid
 • Organiseren/begeleiden van overleg met de aanvrager (vooroverleg)
 • Bewaken proces, integraliteit en voortgang van de aanvraag
 • Inschakelen van vakdisciplines en wanneer nodig externe partijen (coördineren inhoudelijke volledigheid)
 • Het uitzetten van adviesaanvragen aan de wettelijke adviseurs
 • Besluit (laten) samenstellen en coördineren

De eindtermen

 • De deelnemer kan in eigen woorden aangeven wat het doel en de reikwijdte is van de omgevingsvergunning
 • Hij kan de begrippen die daar mee samenhangen duiden en plaatsen binnen de context van de vergunningverlening binnen het domein van de fysieke leefomgeving waarbij het accent vooral op de vergunningverlening binnen de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht ligt
 • De deelnemer kan het juridisch instrumentarium in de wet vinden, toepassen en toelichten aan derden

De leerdoelen

 • Inzicht in de doelen van de Wabo
 • Inzicht in de verschillende vergunningen (deelvergunning, gefaseerde vergunning, onlosmakelijkheid) en de samenhang met diverse andere publiekrechtelijke handelingen
  • Aan te haken vergunningsactiviteiten
  • Milieumelding
  • Gebruiksmelding
 • Inzicht in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
  • Bevoegd gezag
  • Adviseurs
  • Organen die een vvgb dienen te verlenen
 • Inzicht in de status en functie van
  • Advies
  • Vvgb
 • Uitvoeren toets op volledigheid en de daarmee samenhangende uitvoeringshandelingen in relatie tot de procedure
 • Organiseren/begeleiden van overleg met de aanvrager (vooroverleg)
 • Inzicht in de verschillende procedures, inclusief intrekken en wijzigen
  • Bewaken proces, integraliteit en voortgang van de aanvraag, waaronder de coördinatie met andere vergunningen
  • Inschakelen van vakdisciplines en wanneer nodig externe partijen (coördineren inhoudelijke volledigheid), waaronder de wettelijke adviseurs en de organen die een vvgb verlenen
 • Besluit (laten) samenstellen
  • Limitatief en imperatief karakter van de weigeringsgronden dan wel een discretionaire bevoegdheid om al dan niet tot een weigering te komen
  • De gevolgen van de aanwezigheid van een (beperkt aantal) weigeringsgrond(en) voor de betreffende aangevraagde activiteit en voor de overige aangevraagde activiteiten
  • De mogelijkheid van het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning
  • De afstemming van de verschillende voorschriften van de onderscheidene activiteiten op elkaar
  • De gevolgen, indien de op te nemen voorschriften tegenstrijdig zijn
 • Inzicht in inwerkingtreding en rechtsbescherming van de omgevingsvergunning

 

Programma
Dag 1

 • De doelen en reikwijdte van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.
 • De relatie met de relevante wet- en regelgeving
 • De verschillende soorten vergunningen
  • Eenvoudig en complex
  • Enkelvoudig en meervoudig
  • Gefaseerde en deelvergunningen
  • Aanhakingen met de daaraan verbonden voor- en nadelen.
 • De verschillende mogelijkheden om tot een aanvraag te komen
 • De ontvankelijkheid van een aanvraag
  • De indieningsvereisten
  • De coördinatie (waaronder de gebruiksmelding en milieumelding)
 • De aanhoudingsgronden van een vergunning
 • De onlosmakelijkheid van de diverse activiteiten
 • De weigeringsgronden
 • De mogelijkheid van voorschriften aan een vergunning
  • Afstemming van voorschriften
 • De aflopende en doorlopende vergunning
 • Het wijzigen en intrekken van de vergunning

Dag 2

 • De bevoegde gezagen, adviseurs en organen die bevoegd zijn een verklaring van geen bedenkingen te verlenen
  • De onderlinge verhoudingen
  • De status van adviezen en verklaringen van geen bedenkingen
  • De categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is

Dag 3

 • De procedures van de verschillende soorten vergunningen (inclusief wijziging en intrekken)
  • De reguliere procedure
  • De uitgebreide procedure
  • De procedure bij een gefaseerde aanvraag
 • De inwerkingtreding van de verschillende vergunningen
 • De rechtsbescherming van de verschillende vergunningen
 • Een bijzonder geval: de ruimtelijke afwijking als "losse" aanvraag ondanks de onlosmakelijkheid
 • Praktijkcasus, waarin de eerder behandelde lesstof in groepsverband kan worden geoefend en worden teruggekoppeld

Contact
Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06-19734715

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur