Basiscursus Omgevingswet

Voorafgaand aan het implementeren van de Omgevingswet is het noodzakelijk dat bij de direct betrokkenen een bewustwordingsproces op gang wordt gebracht dat de Omgevingswet meer is dan een transponeringstabel waarbij enkel en alleen de regels worden aangepast. De start van ons cursus- en begeleidingspakket is daarom een introductie over de Omgevingswet in algemene zin met, naast het nieuwe instrumentarium, het accent op de met de Omgevingswet gegeven veranderopgave.

Inhoud:
Tijdens de cursus wordt ingegaan op het doel van de Omgevingswet, kort samen te vatten met de ondertitel van de Omgevingswet "ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit". Hierin wordt ingegaan op de nieuwe taken, rollen en verantwoordelijkheden van de drie overheden in onderlinge wisselwerking en de hun hiertoe ter beschikking staande instrumenten. Specifieke aandacht wordt geschonken aan de gemeentelijke instrumenten. De Omgevingswet beoogt bovenal een andere wijze van denken en handelen (van sectorale benadering naar een gebiedsgerichte benadering, door de Omgevingswet zelf aangeduid als paradigmashift). Daarom zal ook worden ingegaan op de gevolgen hiervan voor een andere wijze van denken en doen en de cultuuromslag die daarvan het gevolg zal zijn; die van een randvoorwaardenstellende naar een randvoorwaardenscheppende overheid. Als laatste wijzigen de verantwoordelijkheden en rollen van het college en de raad waarmee ingespeeld kan worden op het bestuurlijk dualisme. Ook deze worden benoemd.

Programma:
• Korte schets van de doelen van de Omgevingswet tegen de achtergrond van het gedachtengoed dat ten grondslag ligt aan de Omgevingswet
• De taken, rollen en verantwoordelijkheden van de 3 overheden als Één Overheid
• De 3 voor de gemeente relevante instrumenten:

  • omgevingsvisie en het programma,
  • omgevingsplan met keuzemogelijkheden voor type regels en
  • omgevingsvergunning vergeleken met algemene regels en de melding als sturingsinstrumenten.

• Van een sectorale benadering naar een gebiedsgerichte benadering: niet het beleid staat meer centraal maar de maatschappelijke gebiedsopgave
• Globaal beeld van de consequenties van de Omgevingswet voor betrokken partijen (raad, college, organisatie, management en medewerkers) tegen de achtergrond van de participatiesamenleving
• Schetsen van de verschillende opties om tot implementatie te komen waarbij gebruik wordt gemaakt van de invoeringsstrategieën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Doelgroepen:
De Academie voor Openbaar Bestuur biedt de bewustwordingsbijeenkomsten aan voor diverse doelgroepen (en ketenpartners). De bijeenkomsten worden op maat gemaakt en gericht op de specifieke rol van de deelnemers in het proces van de keuzes voor de fysieke leefomgeving. Hierbij sluiten we aan bij keuzes die reeds door de gemeente zijn gemaakt in het proces.

• Voor raad en college verzorgt de Academie voor Openbaar Bestuur een avondbijeenkomst over inhoud en reikwijdte van de Omgevingswet. Centraal staat daarbij de verhouding tussen raad en college op basis van de keuzes die de Omgevingswet biedt. De aspecten waar de raad grip op kan uitoefenen en welke instrumenten de raad heeft met deze nieuwe wet in de verhouding met het college, zullen helder verwoord en verbeeld worden tijdens deze bijeenkomst.

Cursusduur: 2 uur.
Kosten: €1395,-- (ex. BTW).
Maximale groepsgrootte: 25 deelnemers.

• Voor management en medewerkers binnen het domein van de fysieke leefomgeving en betrokken bij het implementatieproces, verzorgt de Academie voor Openbaar Bestuur een cursus van 1 dag. Centraal staat de inhoud qua veranderopgave, de instrumenten en het proces van invoering, een overzicht 'van oud naar nieuw' en de verschillende keuzes en de consequenties hiervan die hierin te maken zijn.

Cursusduur: 1 dag.
Kosten: €2195,-- (ex. BTW).
Maximale groepsgrootte: 20 deelnemers.

• Voor medewerkers die niet direct betrokken zijn bij het implementatieproces maar wel op de hoogte dienen te zijn van de toekomstige ontwikkelingen verzorgt de Academie voor Openbaar Bestuur een cursus van 1 dagdeel. In deze cursus wordt kort ingegaan op de wijzigingen ten opzichte van nu en de gevolgen hiervan voor organisatie/medewerkers in hun verschillende functies. Daarbij ligt het accent op de andere manier van werken die de Omgevingswet met zich mee kan brengen, afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. En wat is de betekenis van deze keuzes voor de werkwijzen en vaardigheden van de medewerkers in de nieuw in te richten werkprocessen van planvorming en vergunningverlening.

Cursusduur: 1 dagdeel.
Kosten: €1595,-- (ex. BTW).
Maximale groepsgrootte: 25 deelnemers.

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur