Binnen de fysieke leefomgeving is het onderdeel ruimtelijke ordening het meest dynamische onderdeel. Binnen de samenleving krijgt iedereen er wel (eens) mee te maken. Of het nu het realiseren van een nieuwe woonwijk of het aanleggen van nieuwe natuurgebieden betreft, een plan van een projectontwikkelaar voor nieuwe appartementen, of de koop van een nieuwe woning waarbij je de ruimtelijke gebruiksmogelijkheden vooraf wilt kennen. Bij dergelijke veranderingen moeten niet alleen allerlei aspecten worden gewogen (bestaande belangen ten opzichte van de nieuwe belangen) en moeten er vaak allerlei onderzoeken worden gehouden waaruit de bestaande belangen blijken (archeologie, planschade, geluid enz.), maar er moet ook jurisprudentie bij worden betrokken. Kortom een dynamisch speelveld waarin de overheid haar besluiten moet nemen en kunnen verantwoorden. Dit geheel moet plaatsvinden in een besluitvormingsproces waar directe invloed mogelijk is van derden. Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de instrumenten die daarin zijn opgenomen, kan een optimale integrale afweging van belangen plaatsvinden, is de besluitvorming efficiënter, zijn de procedures verkort en de rechtsbescherming vereenvoudigd.
Om op een efficiënte en effectieve wijze om te kunnen gaan met de instrumenten van de ruimtelijke ordening mag een gedegen inzicht in de toepassingsmogelijkheden en de doorlooptijden niet ontbreken. Dit geldt zowel voor degenen die met deze instrumenten moeten werken (medewerkers binnen de ambtelijke organisatie) als voor degenen die directe belangen hebben bij het besluitvormingsproces of bij de uitvoering en toepassing van de bestaande regels. Te denken is dan aan degenen wiens belangen afgewogen moeten worden (aanvragers maar ook derde-belanghebbenden). Het geheel is vanuit praktijkgerichte situaties ingestoken. Hierbinnen is er ruime aandacht voor de verschillende instrumenten van de overheden. Met name wordt ingezoomd op de gemeentelijke instrumenten, hun toepassingsbereik, de procedures en de rechtsbescherming. Te denken valt aan het bestemmingsplan met haar flexibiliteitsbepalingen maar ook het overgangsrecht, de verschillende mogelijkheden om daarvan af te wijken, de beheerverordening en het voorbereidingsbesluit.
Bij de behandeling van de lesstof wordt ingegaan op de recente jurisprudentie en de gevolgen daarvan voor de praktijk.
De cursus richt zich ook op de volgende kernactiviteiten:

 • Functie, betekenis en totstandkomingsprocedure van bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en voorbereidingsbesluit
 • Functie, betekenis en totstandkomingsprocedures van de ruimtelijke afwijkingsbesluiten
 • Functie, betekenis en totstandkomingsprocedure van de omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten
 • Toetsen van aanvragen om een omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan
 • Beoordeling van afwijkingsmogelijkheden
 • Beoordeling van meewerken aan planologische afwijking
 • Maken van een keuze voor het geëigende planologische instrument bij een initiatief
 • Voorbereiden, motiveren, opstellen en laten nemen van een afwijkingsbesluit
 • Doorlopen van bezwaar- en beroepsprocedure van een afwijkingsbesluit

De doelgroep

 • Bestuurders van de overheden (provincies, gemeenten en waterschappen).
 • Medewerkers van de overheden die binnen dit vakgebied werken of er raakvlakken mee hebben(van beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en vergunningverleners tot bedrijfscontactfunctionarissen en beleidsmedewerkers van andere vakgebieden zoals archeologie, verkeer, groen en landschap, civiele techniek en medewerkers van vastgoed- en projectafdelingen).
 • Medewerkers uit het bedrijfsleven (stedenbouwkundige bureaus, architectenbureaus, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders en makelaars)Kortom, een onderwerp voor diegenen die zich (regelmatig) in de wereld van de ruimtelijke ordening begeven of er mee in aanraking komen.

De eindtermen

 • De student kan aangeven wat het beleidsterrein Ruimtelijke Ordening inhoudt
 • De student kan aangeven welke overheden zich met dit beleidsterrein bezighouden
 • De student kan aangeven over welke instrumenten de overheden beschikken om dit beleid vorm te geven
 • De student kan de doelstellingen van deze instrumenten en de daaraan verbonden voor- en nadelen benoemen
 • De student kan aangeven aan welke inhoudelijke en procedurele eisen moet worden voldaan om deze instrumenten effectief in te zetten. Hierbij ligt het zwaartepunt op het gemeentelijke niveau en de reactieve aanwijzing
 • De student kan op basis van correcte wetstoepassing dit instrumentarium gebruiken

Programma
Dag 1

 • Nut en noodzaak ruimtelijke ordening
 • Uitgangspunten Wro
 • Taken, verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden van de overheden
 • Rijks- en provinciaal beleid en juridisch bindend instrumentarium
 • Het doel en nut van de gemeentelijke structuurvisie
 • De inhoud, status en het doel van het bestemmingsplan, ook in relatie met sectorale wetgeving
 • De verschillende planvormen van het bestemmingsplan en de voor- en nadelen daarvan
 • De verschillende flexibiliteitsinstrumenten (wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsplicht, aanlegactiviteit, sloopactiviteit)

Dag 2

 • De beheersverordening: het toepassingsbereik, de werkingssfeer, de voor- en nadelen
 • Doel en betekenis van het voorbereidingsbesluit
 • Totstandkomingsprocedure bestemmingsplan
  • Inspraak en vooroverleg
  • Ontwerpfase
  • Vaststellingsfase
  • Beroepsmogelijkheid
  • Inwerkingtreding en onherroepelijkheid
 • Procedures van de flexibiliteitsinstrumenten wijzigingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht, inclusief de rechtsbescherming
 • Procedures van de flexibiliteitsinstrumenten aanlegactiviteiten en sloopactiviteiten, inclusief de rechtsbescherming
 • Totstandkomingsprocedure van de beheersverordening
 • Totstandkomingsprocedure Voorbereidingsbesluit
 • Het projectafwijkingsbesluit, het projectuitvoeringsbesluit, (tijdelijke) buitenplanse en binnenplanse afwijkingsbesluiten
  • Hun toepassingsbereik
  • De indieningsvereisten
  • De afwegingskaders
  • De werkingssfeer

Dag 3

 • De totstandkomingsprocedures van de afwijkingsinstrumenten
 • Het toepassingsbereik en de gevolgen van de planschade
 • De planschade-reducerende factoren
 • De mogelijkheden tot verhaal van de planschadekosten
 • De procedure
 • De rechtsbescherming
 • Coördinatieregeling Wro
 • Crisis- en Herstelwet (waaronder projectuitvoeringsbesluit)
 • Plan-MER
 • Actuele ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening


Contact
Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur