Milieu is binnen het bestuursrecht een complex en dynamisch beleidsterrein. Waar in het verleden de milieuaspecten werden beoordeeld binnen het vergunningensysteem, vindt dit momenteel steeds vaker plaats aan de hand van algemene regels. Echter voor zwaar milieubelastende activiteiten is het vergunningenstelsel gehandhaafd.
Om een oordeel te kunnen geven over de aanvaardbaarheid van een milieubelastende activiteit binnen zijn omgeving is een gedegen kennis van het milieurecht een voorwaarde. Dit geldt zowel in de sfeer van de vergunningverlening als bij het toezicht op en de handhaving van de milieuregelgeving.
De verdiepingscursus Wet milieubeheer is praktijkgericht. Aan de orde komen de toetsingskaders die van toepassing zijn bij het verlenen van de milieuvergunning. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal specifieke onderdelen binnen het milieurecht zoals BBT, BREF's en IPPC-inrichtingen. Ook wordt aandacht geschonken aan milieumanagementsystemen en de Europese milieurichtlijnen.
De cursus richt zich op de volgende kernactiviteiten:

 • Relevante BBT en BREF's (o.a. in relatie tot bestaande situatie)
 • IPPC-regelgeving en jurisprudentie
 • Milieumanagementsystemen en bijbehorende toetsingstechnieken
 • Europese milieurichtlijnen

De eindtermen

 • De deelnemer heeft kennis van de begrippen BBT en BREF en kan deze toepassen bij het beoordelen van inrichtingen in geval van vergunningen en algemene regels
 • De deelnemer heeft kennis van het begrip IPPC en de regelgeving die daarop van toepassing is
 • De deelnemer kan de betreffende regelgeving bij vergunningverlening en toezicht/handhaving toepassen in geval van vergunningen en algemene regels
 • De deelnemer heeft kennis van de overige relevante Europese regelgeving op het gebied van milieu
 • De deelnemer heeft kennis van milieumanagementsystemen, al dan niet in combinatie met andere milieuzorgsystemen

De leerdoelen

 • De deelnemer kan benoemen wat de termen BBT en BREF inhouden
 • De deelnemer is in staat om bij een inrichting te beoordelen in welke mate BBT en BREF kunnen/moeten worden toegepast, zowel in geval van een vergunning als in geval van toepassing van algemene regelgeving
 • De deelnemer is in staat om de toepassing van BBT te beoordelen in relatie tot de bestaande situatie (baseline)
 • De deelnemer kent de Richtlijn Industriële Emissies en kan beschrijven wat deze inhoudt
 • De deelnemer weet wat IPPC betekent en wanneer is sprake van IPPC
 • De deelnemer kent de relatie tussen IPPC en de Richtlijn Industriële Emissies
 • De deelnemer kent IPPC/Rie in relatie tot de omgevingsvergunning milieu en in relatie tot het Activiteitenbesluit
 • De deelnemer kent E-PRTR en de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen
 • De deelnemer kent de betekenis van milieumanagementsystemen
 • De deelnemer kent de relatie tussen de milieuzorgsystemen en de wettelijke eisen en verplichtingen van een bedrijf
 • De deelnemer kent de mogelijkheden en gevolgen van milieuzorgsystemen voor vergunningverlening
 • De deelnemer weet hoe hij/zij een milieuzorgsysteem toetst en handhaaft
 • De deelnemer kent de overige relevante Europese Milieurichtlijnen


Programma
Dag 1: BBT en BREF's

 • • Vergunningverlening milieu
  • Algemeen
  • Toetsing van een aanvraag bij omgevingsvergunning milieu i.r.t. BBT /BREF's
 • BREF's
  • Wat zijn BREF's
  • Betekenis van een BREF
  • Juridische kaders/achtergrond van BREF's (o.a. i.r.t. Rie)
 • BBT
  • Wat is BBT?
  • Juridische kaders/achtergrond van BBT (o.a. i.r.t. Rie)
  • Bestaande situatie in relatie tot BBT (baseline)
  • BBT in de Wabo in relatie tot vergunningverlening milieu
  • Betekenis van BBT en IPPC en bij niet-IPPC-bedrijven
  • Relatie tussen BBT en Activiteitenbesluit
  • BBT en BBT-conclusies
 • Toepassing in de praktijk
  • BBT in de vergunning
  • Controleren op BBT in de praktijk

Dag 2: IPPC-regelgeving en jurisprudentie

 • Richtlijn Industriële Emissies
  • Wat houdt de Rie in?
  • Integratie van diverse regelingen in Rie
  • Welke activiteiten vallen onder Rie
 • Wat is IPPC en wanneer is sprake van IPPC
  • Rechtstreeks samenhangende activiteiten
  • IPPC-categorieën
   • Agrarisch
   • Industrieel
  • Productiecapaciteit
 • IPPC en Richtlijn Industriële Emissies
  • Relatie tussen IPPC-installaties en Rie
 • IPPC/Rie in relatie tot de omgevingsvergunning milieu
  • Gevolgen voor vergunningverlening
  • BBT bij IPPC-installaties
  • Bevoegd gezag
 • IPPC/Rie in relatie tot het Activiteitenbesluit
 • IPPC en toezicht/handhaving
  • Toezicht en handhaving bij IPPC-bedrijven
 • E-PRTR
  • Wettelijke verplichtingen
  • Toetsing van E-PRTR
  • Handhaving van E-PRTR

Dag 3 Milieumanagementsystemen

 • Managementsystemen algemeen
  • Informatie over managementsystemen (met name ISO-systemen)
  • Theorie over de werking van de systemen
 • Milieumanagementsystemen
  • De werking en opbouw van een milieumanagementsysteem, met name vanuit ISO 14001
  • KAM-systemen
  • Koppeling van milieuzorg aan Arbo en kwaliteitszorg
 • Milieuzorg i.r.t. EU-regels
  • EU-regels rondom milieuzorg
 • Wettelijke eisen
  • Relatie tussen de milieuzorgsystemen en de wettelijke eisen en verplichtingen van een bedrijf
  • Grote bedrijven/MKB-bedrijven
   • Milieuzorg bij grote bedrijven en bij MKB-bedrijven
   • Aandacht voor de verschillen en overeenkomsten
 • Milieuzorgsystemen en vergunningverlening
  • Mogelijkheden en gevolgen van milieuzorgsystemen voor vergunningverlening
 • Milieuzorgsystemen en handhaving
  • Hoe toets je een milieuzorgsysteem
  • Hoe handhaaf je wanneer er iets niet klopt met het milieuzorgsysteem?
 • Toepassing in de praktijk

Overige relevante Europese milieurichtlijnen

 • EU Milieurichtlijnen:
  • Natuur
  • Geluid
  • Lucht
  • Afval
  • Gevaarlijke stoffen
  • Water

Contact
Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur