Doelgroep
Het bestemmingsplan als product is het eindresultaat van een proces waaraan heel veel belangen een steentje hebben bijgedragen. Het bestemmingsplan staat centraal en daarom is de primaire doelgroep de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening met een stedenbouwkundige of juridische achtergrond of de beleidsmedewerker met als taak de projectleiding van de opstelling van bestemmingsplannen. Maar ook de beleidsmedewerkers op de overige terreinen van de fysieke leefomgeving behoren tot de doelgroep omdat zij toeleveranciers zijn op hun expertise (met als voorbeeld de milieu-planologische aspecten zoals lucht, geluid enz.) in het proces van de ruimtelijke ordening. Nu het bestemmingsplan en het daaraan voorafgaande proces van planvorming steeds vaker het resultaat is van coproductie, zijn ook medewerkers van organisaties die een ruimtelijk belang vertegenwoordigen (waterschappen, provincies, belangen- en koepelorganisaties) meer dan welkom.

Eindtermen

 • De student kan de verschillende (tegenstrijdige) belangen benoemen die betrokken zijn bij het proces van de ruimtelijke ordening en is in staat om vanuit zijn/haar expertise hieraan een bijdrage te leveren
 • De student heeft kennis van de instrumenten maximalisatiemethode en lagenbenadering en kan daarmee keuzes uit tegenstrijdige ruimtelijke belangen onderbouwen
 • De student is in staat om de uiteindelijke keuze om te zetten in een toegesneden ruimtelijk plan met gebruikmaking van de mogelijkheden van rechtszekerheid en flexibiliteit die deze planvorm biedt
 • De student heeft weet van de wederzijdse relatie tussen het ruimtelijk beleid en het grondbeleid (tekenen en rekenen)

Programma
Dagdeel 1 stelt twee onderwerpen centraal. Ruimtelijke ordening als proces, en de relatie tussen de ruimtelijke ordening en de sectorale beleidsterreinen geïllustreerd aan de hand van het milieubeleid. Het Stad- en Milieuproject als proces laat zien dat de 'tegenstellingen' tussen de beleidsterreinen overbrugd kunnen worden en dat dan de ruimtelijke ordening haar rol ook kan waarmaken: van planning per sé naar planning per saldo. In de discussie over de Omgevingswet komt dit item terug onder de vlag van de bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten.

Dagdeel 1, horizontale integratie:

 • Van Woningwet 1901 naar Omgevingswet 2018
 • Het proces van de ruimtelijke ordening
 • Facet- en sectorbeleid: ruimtelijke ordening en milieubeleid (horizontale integratie/tweesporigheid)

 

Dagdeel 2 vormt de contramal van dagdeel 1. Waar in het eerste dagdeel sprake was van de afstemming van de diverse beleidsterreinen op elkaar op gemeentelijke schaalniveau, is in het dagdeel 2 sprake van de afstemming van het gemeentelijke beleid op het beleid van de hogere overheden. De mogelijkheden van deze overheden om in te grijpen op het gemeentelijk beleid komen aan bod vanuit de vraag welke beleidsruimte er dan nog over blijft op het lokale schaalniveau. Aandacht wordt geschonken aan de structuurvisie, het inpassingsplan, de algemene regels van Rijk en provincie en de aanwijzingsbevoegdheid van deze twee bestuurslagen als interventie-instrumenten. In dit verband spreekt de Omgevingswet over subsidiariteit: het primaat ligt bij de gemeentelijke overheid waarbij Rijk en provincie kunnen interveniëren als hun belangen in het geding zijn, dan wel wanneer het op dit schaalniveau doelmatiger of doeltreffender kan worden georganiseerd.

Dagdeel 2, verticale integratie:

 • Verticale doorwerking
 • Rijk en provincie 'versus' gemeente:
  • Structuurvisie
  • Inpassingsplan
  • Provinciale verordening
  • Algemene Maatregel van Bestuur
  • Aanwijzing pro- en reactief

De dagdelen 3, 4, 5 en 6 zijn gereserveerd voor het bestemmingsplan in al zijn verschijningsvormen, en afgeleid daarvan de beheersverordening en het projectafwijkingsbesluit. Wat kan er wel/niet geregeld worden in een bestemmingsplan, waar ligt de grens tussen flexibiliteit en rechtszekerheid, wanneer kies ik voor een gedetailleerd plan en wanneer voor een globaal eindplan, welke regels zijn toelaatbaar, welke vergunningen kunnen aan het bestemmingsplan gekoppeld worden, wat is ontwikkelingsplanologie afgezet tegen toelatingsplanologie, waar is rekening mee te houden als het gaat om het gebruiksverbod en het overgangsrecht, wanneer wordt gekozen voor direct bouwrecht in vergelijking met indirect bouwrecht. Deze vragen en nog veel meer - de coördinatieregeling als voorbeeld - worden in deze vier dagdelen beantwoord en geplaatst in het perspectief van de Omgevingswet. Deze dagdelen worden afgesloten met het bestemmingsplan als proces: op welke wijze kunnen de belangen tegen elkaar worden afgewogen om tot ruimtelijke keuzes te komen. Het projectbesluit in de Omgevingswet is als werkwijze op deze leest geschoeid.

Dagdelen 3 t/m 6, het bestemmingsplan als product en proces:

 • Bestemmingsplan/beheersverordening
 • Bestemmingsplan en regels, vergunningen, flexibiliteit en procedure
 • Van beleid naar gebieden
 • Persoonlijke vaardigheden
 • Onderhandelen en samenwerken
 • Strategisch omgevingsmanagement
 • Maximalisaties x lagen
 • Omgevingsplan

 

Dagdelen 7 en 8 hebben als onderwerp de financiële paragraaf van het bestemmingsplan. Er is aandacht op hoofdlijnen (wat is van belang vanuit het ruimtelijke ordeningsperspectief) voor de grondexploitatie en de instrumenten van het grondbeleid zoals het voorkeursrecht en de onteigening, en er is aandacht voor planschade. Het bestemmingsplan moet uitvoerbaar zijn. Niet alleen maatschappelijk, maar ook financieel-economisch, want anders is er in de optiek van de bestuursrechter geen sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Dagdelen 7 en 8, planeconomie:

 • Actief/passief grondbeleid: kostenverhaal
 • Grondexploitatiewet/(Grexwet): kostenverhaal
 • Publiek private samenwerking
 • Wro: planschade;
 • Onteigening
 • Wet voorkeursrecht gemeenten

 

Contact

Voor de inhoud van deze cursus kunt u contact opnemen met:

Hermen Vreugdenhil
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Telefoon: 06-19734715

aanmelden

Contact

Academie voor Openbaar Bestuur

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+(031) 06 197 34 715

LinkedIn

Bezoek ook onze pagina op LinkedIn! via LinkedIn blijf je op de hoogte van het actuele cursusaanbod. Daarnaast blijven we ook graag met jou in contact om onze cursussen te verbeteren.

Naar de LinkedIn-pagina van de Academie voor Openbaar Bestuur